Producenci

Waluty

Zaloguj się

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/2017

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej

przeprowadzenia badań wytrzymałościowych młyna perełkowego w oparciu o

projekt konstrukcyjny.

 

Zaprojektowanie i wykonanie badań jest planowane w ramach Projektu, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach POIR w 2017 r.:

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Skład Rolny Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk

(22) 631-29-07, 509-37-88-29, sklep@skladrolny.pl

Tryb udzielania zamówienia:

Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:

18.10.2017

Data złożenia oferty:

Oferty można składać do dnia 30.10.2017 r. do godziny 9:00 Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Opis przedmiotu zapytaniaofertowego oraz warunki udziału w postępowaniu

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań wytrzymałościowych młyna perełkowego:

 • Analiza wymaganej prędkości przepływu chłodziwa z zbiornika zewnętrznego (znajdującego się poza młynkiem) do płaszcza wodnego wokół komory roboczej

 • Analiza wpływu prędkości obrotowej wału roboczego na wytrzymałość konstrukcji młyna

 • Analiza obciążenia statycznego zbiornika roboczego czynnikiem ściernym (kulki stalowe) oraz medium

 • Analiza obciążenia dynamicznego zbiornika roboczego czynnikiem ściernym oraz medium podczas pracy młynka

Wymagania:

 1. Co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie badań wytrzymałościowych.

 2. W skład zespołu wejdzie co najmniej 1 osoba z tytułem profesora nauk technicznych oraz co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora nauk technicznych

 3. Znajomość technik i zasad postępowania wymaganych w przeprowadzeniu analiz wytrzymałościowych, w tym:

- znajomość technik MES,

- znajomość techniki analiz przepływu

- znajomość technik analiz wpływu ruchu na konstrukcję

Powyższe punkty powinny być potwierdzone, przeprowadzeniem co najmniej 2 prac badawczych w ramach zleceń komercyjnych lub projektów na łączną kwotę ponad 150 tys. zł.

Weryfikacja powyższego będzie dokonywana na podstawie informacji
i dokumentów poświadczających (np. referencji), przedstawionych przez Oferenta w złożonej ofercie na niniejsze zapytanie ofertowe.

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

73110000-6 Usługi badawcze;

73100000-3 usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Warunki udziału
w postępowaniu związane z powiązaniami z Zamawiającym

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane

osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych /kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

Termin realizacji przedmiotuoferty

Najpóźniej 12 miesięcy od daty wejścia w życie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem

Przewidywany termin wejścia w życie umowy 01.01.2018

 

 

Kryteria wyboru oferty oraz warunki podpisania i zmian w umowie
z Wykonawcą

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu                         o następujące kryteria:

1. Cena – 80 pkt. (80%)

2. Czas wykonania usług – 20 pkt. (20%)


Ad.1) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

𝑃i=Cmin x80,gdzie

C𝑖


Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci - cena całkowita oferty nr „i”


Ad.2) Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usług” będzie przyznawana według poniższego schematu:

0 pkt. – czas wykonania usług - 15 miesięcy liczony od daty wejścia w życie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem

10 pkt. – czas wykonania usług w okresie 12 do 14 miesięcy włącznie liczony od daty wejścia w życie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem

20 pkt. – czas wykonania usług w okresie do 10 miesięcy włącznie liczony od daty wejścia w życie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Warunki wejścia w życie oraz zmiany umowy

Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert i podpisaniu przez Oferenta z Zamawiającym Umowy o zachowaniu poufności, zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największą liczbę punktów zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie:

 1. Dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 I art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B - podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu POIR.

 2. Dla pozostałych podmiotów - podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu POIR w 2017 oraz uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie Oferentowi wykonania części merytorycznej projektu.

Warunki Zmiany Umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

 1. Rozwiązanie umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowane przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju;

 2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej
  z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR;

 3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:

  1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

  2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

 1. Zmiany w umowie mogą wystąpić, kiedy podczas prowadzonych badań wystąpią okoliczności nie możliwe do przewidzenia na etapie założeń początkowych.

Oferta musi zawierać następująceelementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nrKRS/EDG),

 • Informacje dotyczące typu podmiotu (np.: uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę lub inny podmiot) oraz przy jednostce naukowej, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620)) wystawioną ocenę,

 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,

 • Informację i/lub dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług badawczych
  w ramach oferty,

 • Cenę całkowitą netto i brutto,

 • Datę/okres realizacji przedmiotu  oferty,

 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

 • Oświadczenie o braku powiązań na załączonym wzorze,

 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Oferta powinna zostać złożona na załączonym do niniejszego zapytania formularzu. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:

Oferta może być złożona:

 1. elektronicznie na adres: sklep@skladrolny.pl lub

 2. w wersji papierowej na adres Zamawiającego:

 3. Skład Rolny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Mariusz Szymanowski, tel.: 509-37-88-29

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.skladrolny.pl oraz wyłożone w siedzibie Zamawiającego

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego nr .............. dn. ……………………

 

Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych

 

Ja, niżej podpisany(a) (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………….……

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr……………………………………………….………………………….. zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………………………………........……

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

...............................................................................................................................

(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

………………………………………………………………………
data i podpis

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego nr .............. dn. ……………………

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W związku ze zgłoszeniem oferty w procedurze o udzielenie zamówienia ogłoszonego przez

….. z siedzibą w ….. NIP: …………., REGON: ………) i możliwości nawiązania współpracy

w zakresie świadczenia usługi badawczej będącej przedmiotem Zapytania ofertowego z dnia

…. o numerze …….., oświadczam co następuje:

W skład zespołu badawczego wejdzie co najmniej 1 osoba z tytułem profesora nauk

technicznych oraz co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora nauk ………………………………

Członkowie zespołu badawczego wyszczególnieni zostali w poniższej tabeli:

Lp. Imię i Nazwisko Tytuł naukowy

1

2

Członkowie zespołu badawczego posiadają w swoim dorobku co najmniej trzy publikacje

w dziedzinie zgodnej z zakresem i tematyką prac badawczych, które zostały zaprezentowane

w poniższej tabeli:

Lp. Tytuł publikacji naukowej

1

2

3

____________________________

(imię, nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________

(data i własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________

(pieczęć podmiotu reprezentowanego)

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania ofertowego nr .............. dn. ……………………

Zasoby

 

Zasoby techniczne podwykonawcy (aparatura/infrastruktura/WNiP niezbędne dla realizacji powierzonych prac B+R w projekcie)
Zasób - należy wskazać nazwę oraz liczbę sztuk, a w przypadku drobnego wyposażenia, należy odnosić się do całych zestawów.
Przeznaczenie - należy wskazać, do których prac badawczych dany zasób będzie wykorzystywany.

Wersje językowe

Koszyk

produktów:: 0

wartość:: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
115
Kategorii:
11
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu

SkładRolny.pl - największy wybór nawozów w atrakcyjnych cenach.

{nocache:2f8ddaac913472143b1146d0a76446ea#0}
Sklep internetowy Shoper.pl